Obchodné podmienky

 


 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na základe odoslania objednávky uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky dodania tovaru stanovené predávajúcim.

 

1. Objednanie tovaru a služieb


Objednávať si môžete pomocou nákupného košíka, telefónu, alebo e-mailu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru je zdarma pre objednávky nad 25 €, pri objednávke pod 25€ bude k hodnote objednávky dopočítané balné a prepravné v hodnote 4,90 €. 

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých prípadoch, najmä pri dobierke, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky nejlepšie telefonicky.

 

2. Potvrdenie objednávky


Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 

3. Odstúpenie od zmluvy


Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť alebo opraviť e-mailom, a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

 

4. Dodacia lehota


Dodacia lehota je vo väčšine prípadov do 3 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovať. V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si vyhradzujeme právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať.

 

5. Reklamácia a záruka


Pri prevzatí zásielky prosím skontrolujte, či nie je Vaša zásielka niekde poškodená, pokiaľ prevezmete poškodenú zásielku, reklamácia sa na výrobok nevzťahuje.
 
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Preto tovar po prevzatí skontrolujte. Záruka se vzťahuje iba na výrobné vady.

 

6. Záruka se nevzťahuje na:


a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) poškodený tovar spôsobený dopravou

 

7. Postup pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii e-mailom, prípadne nám pošlite foto vady pre urýchlenie vybavenia reklamácie
  2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
  4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
V prípade dlhších reklamácií Vás budeme bezodkladne informovať o stave reklamácie.

 

8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KRMIVO, s.r.o., J. Kalinčiaka 477/5, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 45481113 pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom realizácie obchodného prípadu a skvalitnenia našich služieb. Sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami, pre zasielanie aktuálnych ponúk a iných reklamných aktivít a tiež k správnemu dodaniu tovaru.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne tretej strane s výnimkou prepravných spoločností a FR distribútorov, ktorí vám doručia tovar a zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR.

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a Vami. V prípade registrácie nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracovávali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Na žiadosť zákazníka (napr. emailom) budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť KRMIVO, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónnom čísle 0948 70 70 50 alebo e-mailom na adrese: info@husse.sk.

Vaše práva ako dotknutej osoby v súlade so zákonom sú:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

na začiatok
 

9. Platba


Zákazník platí:
  • V hotovosti pri dodaní tovaru
  • Bankovým prevodom - platba na účet
číslo účtu: 2400793117/8330

V prípade platby prevodom na uvedený bankový účet zásielku (vrátane daňového dokladu) predávajúci odosiela až po pripísaní celej kúpnej ceny na daný bankový účet.
   

10. Výmena tovaru


Výmenu je možné vykonať za  podmienok:
  • žiadosť o výmenu musí být urobená do 3 dní od doručenia tovaru na adresu zákazníka
  • náklady na dopravu tovaru platí vždy dotyčný zákazník, ktorý výmenu produktu požaduje.
 

11. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

tel.: 032/6400 109

e-mail: tn@soi.sk

Scroll